کوتاه کننده همزمان چندیدن لینک

کوتاه کننده حرفه ای لینک و متن لای lye.ir


با کوتاه کننده حرفه ای لینک لای با استفاده از ابزار کوتاه سازی لینک بصورت تعداد بالا میتوانید با یک کلیک هزار لینک را کوتاه کنید و سپس آدرس های ساخته شده را با فرمت متن دانلود کنیدبرای همه لینک های ساخته شده هم ساب دامین ساخته میشود و هم لینک کوتاه ساخته میشود

لینک های طولانی خود را مانند زیر در هر خط یک لینک بنویسید:
http://www.yourweb.webserver.com/cat/date/web http://www.yourweb.webserver.com/cat/date/web2 http://www.yourweb.webserver.com/cat/date/web3 http://www.yourweb.webserver.com/cat/date/web4 http://www.yourweb.webserver.com/cat/date/web5
سپس با یک کلیک همه لینک های شما کوتاه میشود

در هر خط یک آدرس وارد کنید تاهزار لینک میتوانید وارد کنید
(الزامی)رمز برای ورود به لینک کوتاه شده،
(اختیاری)بعد ازاین تعداد بازدید لینک حذف میشود،
(اختیاری)لینک در تاریخ انتخاب شده لینک حذف میشود،
(اختیاری)لینک های شما در هیچ جایی ثبت نمیشوند
(اختیاری)آدرس لینکهای ساخته شده دریک فایل متنی برای شما دانلود میشود
(اختیاری)